اجرای طرح رنگ آمیزی معابر و سرعت کاه های سطح شهر

1401/06/15


جهت زیبایی شهر و دید بهتر رانندگان و عابرین پیاده ، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط ، رنگ آمیزی ترافیکی معابر و سرعت کاه های سطح شهر در دستور کار واحد عمرانی سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری آمل قرار گرفت.

از ابتدای سال تاکنون بالغ بر هزار و 500 متر مربع ، رنگ آمیزی ترافیکی در سطح شهر انجام شده است.