اجاره 17 تابلو تبلیغاتی اسکرولینگ ، پل ، تابلو 3 وجهی

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1401/07/26
  • auction.senddate : 1401/08/17
  • auction.receivedate : 1401/08/18