اجاره پارکینگ عمومی واقع در بلوار امام خمینی (ره) ، انتهای آفتاب یکم

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1396/08/07
  • auction.senddate : 1396/09/04
  • auction.receivedate : 1396/08/29

ضمانت نامه بانکی دروجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0220668982000 بنام شهرداری آمل.

آگهی مزایده عمومی - نوبت اول 
دستگاه مزایده گزار : شهراری آمل
موضوع مزایده :شهرداری آمل به استناد بند پنجم مصوبه شماره 7/1775 مورخ 96/7/2 شورای اسلامی شهر، در نظر دارد پارکینگ عمومی واقع در بلوار امام خمینی (ره) ، انتهای آفتاب یکم (کوچه حافظی سابق) را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به شرح ذیل بصورت اجاره بها از طریق آگهی مزایده عمومی (بصورت کتبی) برای مدت یکسال واگذار نماید.
قیمت پایه کارشناسی 47/000/000 ریال - مبلغ تضمین شرکت در مزایده 29/000/000 ریال
نوع تضمین شرکت در مزایده : ضمانت نامه بانکی دروجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0220668982000 بنام شهرداری آمل.
مهلت و محل دریافت اسناد مزایده : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 5 روز - محل امور قراردادهای شهرداری آمل.
تاریخ مهلت ارسال اسناد مزایده به شهرداری آمل 1396/8/29 
تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : ساعت 14 مورخ 1396/8/30 
سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مزایده و عقد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد. ضمناً در صورت انصراف هر یک از شرکت کنندگان سپرده آنان به ترتیب ماده 8 آیین نامه مال شهرداری ها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد مزایده قید شده است.
برای اطلاعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و سایت شهرداری www.amol.ir  رجوع گردد.
نمابر 44259497 – 011
تلفن : 44229007 -011 
شهردار آمل : احمد امیرسلیمانی