آگه تجدید مناقصه اجرای فاز یک پروژه تکمیل ساختمان مرکزی شهرداری واقع در بلوار منفرد، امیر یکم

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1399/11/19
  • مهلت ارسال اسناد : 1399/12/12
  • مهلت دریافت اسناد : 1399/12/13
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود