آگهی مناقصه / پروژه ساماندهی رودخانه هراز

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1399/03/10
  • auction.senddate : 1399/03/26
  • auction.receivedate : 1399/03/26

                                   آگهی مناقصه عمومی((یک مرحله ای))                       نوبت اول

دستگاه مناقصه گزار: شهرداری آمل

منابع تأمین اعتبار: الف)منابع عمومی    ب)سایرمنابع(داخلی)

موضوع مناقصه: پروژه ساماندهی رودخانه هراز،حدفاصل پل دوازده چشمه تا  پل پنجم شهر آمل  برآورد اولیه 23/847/919/000ریال برمبنای فهرست بهاء رشته آبیاری زهکشی  سال 99-مبلغ تضمین شرکت درمناقصه 1/192/000/000ریال.

نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی دروجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب شبای(تمرکز وجوه سپرده) IR430100004053011407550867 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران-  دارابودن حداقل رتبه 5برای شرکت ها بارعایت سقف ارجاع کار دررشته آب  الزامی است.

سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 5روز-محل اداره قراردادهای شهرداری آمل.

تاریخ مهلت ارسال اسنادمناقصه به شهرداری آمل: 26 /3 /1399

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات: ساعت  30/13 مورخ  27/3 /1399

برای اطلاعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و سایت شهرداری WWW.amol.org.ir رجوع گردد.

نمابر 44259497-011

تلفن:44229001-011

                                                                                               شهردارآمل : سید حمید هاشمی