آگهی مناقصه / خرید پایه چراغ 9 متری دکوراتیو دو طرفه

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1399/03/10
  • auction.senddate : 1399/03/24
  • auction.receivedate : 1399/03/24

                     آگهی مناقصه عمومی                        نوبت اول

 

دستگاه مناقصه گزار: شهرداری آمل

منابع تأمین اعتبار: اعتبارات داخلی شهرداری

موضوع مناقصه:خرید پایه چراغ 9 متری دکوراتیو  دو طرفه به تعداد 300 عدد و چراغ 200 وات LED  به تعداد 600 عدد-برآورد اولیه 000/000/800/49ریال-مبلغ تضمین شرکت درمناقصه 000/000/500/2ریال.

نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی دروجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا0220668982000 بنام شهرداری آمل

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 5روز-محل اداره قراردادهای شهرداری آمل.

تاریخ مهلت ارسال اسنادمناقصه به شهرداری آمل: 24 /3 /1399

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات: ساعت  30/13 مورخ  25/3/1399

برای اطلاعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و سایت شهرداری WWW.amol.ir رجوع گردد.

نمابر 44259497-011

تلفن:44229001-011

شهردارآمل : سید حمید هاشمی