آگهی مناقصه عمومی (97/11/01) جمع آوری و ساماندهی متکدیان شهر آمل

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1397/11/01
  • مهلت ارسال اسناد : 1397/11/23
  • مهلت دریافت اسناد : 1397/11/24
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود