آگهی مناقصه عمومی (97/10/03) احداث بازار روز بنفشه

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1397/10/02
  • مهلت ارسال اسناد : 1397/10/22
  • مهلت دریافت اسناد : 1397/10/23
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود