آگهی مناقصه عمومی (97/09/17)

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1397/09/17
  • مهلت ارسال اسناد : 1397/10/01
  • مهلت دریافت اسناد : 1397/10/02
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود