آگهی مناقصه عمومی (( یک مرحله ای )) – نوبت اول

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1393/10/08
  • مهلت ارسال اسناد : 1393/10/28
  • مهلت دریافت اسناد : 1393/10/28

ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل

 آگهی مناقصه عمومی (( یک مرحله ای )) – نوبت اول

دستگاه مناقصه گذار : شهرداری آمل
منابع تامین اعتبار : اعتبارات داخلی شهرداری
موضوع مناقصه : خرید مصالح ( سنگ رستیک 40×40 سانتی ) به مقدار 11/000 متر مربع ، جهت پیاده روهای سطح شهر آمل – برآورد اولیه 2/400/000/000 ریال – مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 120/000/000 ریال
نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 10 روز – محل امور قراردادهای شهرداری آمل
تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری 1393/10/28
تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : ساعت 10 صبح مورخ 1393/10/29
                                                                                                                           احمد امیرسلیمانی – شهردار آمل