آگهی مناقصه عمومی پروژه فاز دوم اجرایی ساماندهی رودخانه هراز

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1399/12/06
  • مهلت ارسال اسناد : 1399/12/25
  • مهلت دریافت اسناد : 1399/12/26
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود