آگهی مناقصه عمومی موزاییک کاری پیاده رو های سطح شهر

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1398/05/12
  • مهلت ارسال اسناد : 1398/05/31
  • مهلت دریافت اسناد : 1398/06/02
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود

آگهی مناقصه عمومی موزاییک کاری پیاده رو های سطح شهر