آگهی مناقصه عمومی حفر 60 حلقه چاه ...

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1398/06/21
  • مهلت ارسال اسناد : 1398/07/09
  • مهلت دریافت اسناد : 1398/07/25
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود