آگهی مناقصه عمومی حفر 60 حلقه چاه ...

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1398/05/22
  • مهلت ارسال اسناد : 1398/06/14
  • مهلت دریافت اسناد : 1398/06/16
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود