آگهی مناقصه عمومی حفر چاه (97/09/21)

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1397/09/21
  • مهلت ارسال اسناد : 1397/10/15
  • مهلت دریافت اسناد : 1397/10/16
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود