آگهی مناقصه عمومی جهت خرید و نصب دوربین کنترل سرعت

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1400/03/17
  • مهلت ارسال اسناد : 1400/04/06
  • مهلت دریافت اسناد : 1400/04/07

                                                                   آگهی مناقصه عمومی

دستگاه مناقصه گزار: شهرداری آمل

منابع تأمین اعتبار: اعتبارات دولتی و داخلی شهرداری

موضوع مناقصه: خرید و نصب دوربین کنترل سرعتاعتبار پروژه به مبلغ 9.970.000.000 ریال -مبلغ تضمین شرکت درمناقصه 800.000.000ریال.

نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی دروجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب شبای(تمرکز وجوه سپرده( IR430100004053011407550867 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 4روز- سامانه تدارکات الکترونیک دولت.

تاریخ مهلت ارسال اسنادمناقصه به شهرداری آمل: 1400.04.06

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات: ساعت  30/13 مورخ  1400.04.07

برای اطلاعات بیشتر به سامانه ستاد و سایت شهرداری WWW.amol.org.ir رجوع گردد.

نمابر 44259497-011

تلفن:44229001-011