آگهی مناقصه عمومی تهیه پایه چراغ 9 متری دکوراتیو و چراغ 200 وات LED

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1400/04/24
  • مهلت ارسال اسناد : 1400/05/17
  • مهلت دریافت اسناد : 1400/05/18

آگهی مناقصه عمومی


دستگاه مناقصه گزار: شهرداری آمل


منابع تأمین اعتبار:  داخلی شهرداری 


موضوع مناقصه: تهیه پایه چراغ 9 متری دکوراتیو و چراغ 200 وات LED –اعتبار پروژه به مبلغ 19.287.000.000ریال -مبلغ تضمین شرکت درمناقصه  1.900.000.000ریال.


نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی دروجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب 0220668982000 نزد بانک ملی


سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد مناقصه درج گردیده است.


مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 4روز- سامانه تدارکات الکترونیک دولت.شماره فراخوان 2000093132000006


تاریخ مهلت ارسال اسنادمناقصه به شهرداری آمل:  1400.05.17


تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات: ساعت  14.30 مورخ  1400.05.18


برای اطلاعات بیشتر به سامانه ستاد و سایت شهرداری WWW.amol.org.ir رجوع گردد.


نمابر 44259497-011


تلفن:44229001-011