آگهی مناقصه عمومی تهیه،حمل و پخش آسفالت در محله های هدف بازآفرینی شهری

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1400/04/21
  • مهلت ارسال اسناد : 1400/05/09
  • مهلت دریافت اسناد : 1400/05/10

  آگهی مناقصه عمومی

دستگاه مناقصه گزار: شهرداری آمل

منابع تأمین اعتبار:  داخلی شهرداری و منابع دولتی

موضوع مناقصه: تهیه،حمل و پخش آسفالت در محله های هدف بازآفرینی شهریاعتبار پروژه به مبلغ 47.297.125.940 ریال -مبلغ تضمین شرکت درمناقصه 4.000.000.000ریال.

نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی دروجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب 0220668982000 نزد بانک ملی

سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 4روز- سامانه تدارکات الکترونیک دولت.شماره فراخوان 2000093132000005

تاریخ مهلت ارسال اسنادمناقصه به شهرداری آمل: 1400.05.09

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات: ساعت  14.30 مورخ  1400.05.10

برای اطلاعات بیشتر به سامانه ستاد و سایت شهرداری WWW.amol.org.ir رجوع گردد.

نمابر 44259497-011

تلفن:44229001-011