آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات قیرپاشی، ... و پخش آسفالت

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1398/04/09
  • مهلت ارسال اسناد : 1398/04/30
  • مهلت دریافت اسناد : 1398/04/09
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود