آگهی مناقصه عمومی اجرای جمع آوری ناحیه 1 منطقه غرب

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1398/04/02
  • مهلت ارسال اسناد : 1398/04/25
  • مهلت دریافت اسناد : 1398/04/02
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود