آگهی مناقصه عمومی،واگذاری خدمات اداری، نگهبانی، نقلیه و ...

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1398/11/15
  • auction.senddate : 1398/11/29
  • auction.receivedate : 1398/11/30
  • فایل مرتبط با مزایده : دانلود