آگهی مزایده (97/11/06) فروش زمین 5000 متری

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1397/11/06
  • auction.senddate : 1397/11/27
  • auction.receivedate : 1397/11/28
  • فایل مرتبط با مزایده : دانلود