آگهی مزایده (97/09/17)

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1397/09/17
  • auction.senddate : 1397/10/08
  • auction.receivedate : 1397/10/09
  • فایل مرتبط با مزایده : دانلود