آگهی مزایده واگذاری 6 راس گوزن

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1401/01/20
  • auction.senddate : 1401/02/18
  • auction.receivedate : 1401/02/19