آگهی مزایده واگذاری پارکینگ عمومی شهر آمل واقع در بلوار امام خمینی(ره)

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1400/07/10
  • auction.senddate : 1400/07/19
  • auction.receivedate : 1400/07/20

آگهی مزایده عمومی

دستگاه مزایده گزار : شهرداری آمل

شهرداری آمل به استناد بند 17 مصوبه شماره 23.2058 مورخ 1400.06.14 شورای اسلامی شهر ، در نظر دارد نسبت به واگذاری پارکبنگ همومی شهر واقع در بلوار امام خمینی (ره) انتهای آفتاب یکم ( کوچه حافظ سابق ) به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به شرح ذیل بصورت اجاره بها از طریق آگهی مزایده عمومی(بصورت کتبی)  برای مدت یک سال واگذار نماید.

1-قیمت پایه کارشناسی اجاره به ازاء هر ماه 185.000.000 ریال و برای کل مدت یک سال 2.220.000.000 ریال

2-نوع تضمین شرکت در مزایده : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یاوجه نقد بحساب سیبا0220668982000 بنام شهرداری آمل.

3-مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 5روز -  خیابان انقلاب ، ساختمان شهرداری مرکزی ، دبیرخانه شهرداری آمل 

4-تاریخ مهلت ارسال اسنادمزایده به شهرداری آمل  پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه 1400.07.19.

5-تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات: ساعت  14:30 مورخ   1400.07.20

7- سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد مزایده قید شده است.

برای اطلاعات بیشتر به سامانه تدارکات الکترونیک دولت و سایت شهرداری آمل WWW.amol.ir رجوع گردد.

نمابر 44259497-011

تلفن:44229001-011