آگهی مزایده فروش زمین نهر متروکه

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1397/12/09
  • auction.senddate : 1397/12/26
  • auction.receivedate : 1397/12/27
  • فایل مرتبط با مزایده : دانلود