آگهی مزایده عمومی 98/01/26

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1398/01/26
  • auction.senddate : 1398/02/17
  • auction.receivedate : 1398/02/18
  • فایل مرتبط با مزایده : دانلود