آگهی مزایده عمومی( 1397/10/08 ) فروش خط تولید کارخانه آسفالت

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1397/10/08
  • auction.senddate : 1397/11/06
  • auction.receivedate : 1397/11/07
  • فایل مرتبط با مزایده : دانلود