آگهی مزایده عمومی پارکینگ عمومی شهرداری امل

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1398/12/04
  • auction.senddate : 1398/12/24
  • auction.receivedate : 1398/12/25