آگهی مزایده عمومی واگذاری پارکینگ عمومی بلوار امام خمینی ره آفتاب یکم

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1398/09/25
  • auction.senddate : 1398/10/16
  • auction.receivedate : 1398/10/17
  • فایل مرتبط با مزایده : دانلود