آگهی مزایده عمومی فروش قطعه زمین کوچه متروکه به مساحت 10.5 متر مربع واقع در بلوار امین طبرسی(امین7 ) شهر آمل

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1400/03/01
  • auction.senddate : 1400/03/25
  • auction.receivedate : 1400/03/26

                                                             با سلام و احترام                   

شهرداری آمل به استناد بند 4 مصوبه شماره 2031/72 مورخ 12.11 .99 شورای اسلامی شهر،در نظر دارد یک قطعه زمین کوچه متروکه به مساحت  10.5متر مربع واقع در آمل، بلوار امین طبرسی، امین7 را به اشخاص  واجد شرایط به شرح ذیل  از طریق آگهی مزایده عمومی(بصورت کتبی)  به فروش برساند.

1-قیمت پایه کارشناسی به ازاء هرمتر مربع 60.000.000 ریال و برای کل  630.000.000

2-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده : مبلغ 33.000.000ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یاوجه نقد بحساب سیبا0220668982000 بنام شهرداری آمل.

3-مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 5روز- شهرداری مرکز اداره قراردادها

4-تاریخ مهلت ارسال اسنادمزایده به شهرداری آمل  1400.03.25

5-تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات: ساعت  14:30 مورخ   1400.03.26

7- سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد مزایده قید شده است.

برای اطلاعات بیشتر به شهرداری آمل  و سایت شهرداری آمل WWW.amol.ir رجوع گردد.

نمابر 44259497-011

تلفن:44229001-011