آگهی مزایده عمومی – جایگاه سوخت CNG شماره یک شهرداری آمل

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1397/04/26
  • auction.senddate : 1397/05/17
  • auction.receivedate : 1397/05/16

2- نوع تضمین شرکت در مزایده: ضمانت نامه بانکی دروجه شهرداری آمل ویا وجه نقد بحساب سیبا 0220668982000 بنام شهرداری آمل.آگهی مزایده عمومی – جایگاه سوخت CNG شماره یک شهرداری آمل (( نوبت اول )) شهرداری آمل به استناد بند دوم مصوبه شماره 1819/51 مورخ 2/ 3/ 97 شورای اسلامی شهر در نظر دارد جایگاه سوخت CNG شماره یک واقع در آمل- خیابان راه وترابری به شرکتهای واجد شرایط ودارای صلاحیت و مورد تایید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به شرح ذیل بصورت اجاره بها از طریق آگهی مزایده عمومی ( بصورت کتبی) برای مدت یکسال واگذار نماید. 1-قیمت پایه کارشناسی اجاره به ازاء هر ماه 000/000/100 ریال – مبلغ تضمین شرکت درمزایده 000/000/60 2- نوع تضمین شرکت در مزایده: ضمانت نامه بانکی دروجه شهرداری آمل ویا وجه نقد بحساب سیبا 0220668982000 بنام شهرداری آمل. 3- مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 4روز- محل امورقراردادهای شهرداری آمل. 4- تاریخ مهلت ارسال اسناد مزایده به شهرداری آمل: 16 / 5 / 1397 5- تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات: ساعت 14مورخ: 17 / 5 / 1397 6- سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مزایده وعقد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد. ضمنا درصورت انصراف هریک از شرکت کنندگان سپرده آنها به ترتیب به استناد ماده 8 آیین نامه مالی شهرداری ها به نفع شهراری حفظ خواهد شد. 7- سایر جزیئات واطلاعات در اسناد مزایده قید شده است. برای اطلاعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و سایت شهرداری WWW.amol.ir رجوع گردد. نمابر 44259497-011 تلفن:44229007-011 شهردارآمل : احمد امیرسلیمانی آگهی مزایده عمومی – جایگاه سوخت CNG شماره یک شهرداری آمل (( نوبت اول )) شهرداری آمل به استناد بند دوم مصوبه شماره 1819/51 مورخ 2/ 3/ 97 شورای اسلامی شهر در نظر دارد جایگاه سوخت CNG شماره یک واقع در آمل- خیابان راه وترابری به شرکتهای واجد شرایط ودارای صلاحیت و مورد تایید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به شرح ذیل بصورت اجاره بها از طریق آگهی مزایده عمومی ( بصورت کتبی) برای مدت یکسال واگذار نماید. 1-قیمت پایه کارشناسی اجاره به ازاء هر ماه 000/000/100 ریال – مبلغ تضمین شرکت درمزایده 000/000/60 2- نوع تضمین شرکت در مزایده: ضمانت نامه بانکی دروجه شهرداری آمل ویا وجه نقد بحساب سیبا 0220668982000 بنام شهرداری آمل. 3- مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 4روز- محل امورقراردادهای شهرداری آمل. 4- تاریخ مهلت ارسال اسناد مزایده به شهرداری آمل: 16 / 5 / 1397 5- تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات: ساعت 14مورخ: 17 / 5 / 1397 6- سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مزایده وعقد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد. ضمنا درصورت انصراف هریک از شرکت کنندگان سپرده آنها به ترتیب به استناد ماده 8 آیین نامه مالی شهرداری ها به نفع شهراری حفظ خواهد شد. 7- سایر جزیئات واطلاعات در اسناد مزایده قید شده است. برای اطلاعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و سایت شهرداری WWW.amol.ir رجوع گردد. نمابر 44259497-011 تلفن:44229007-011 شهردارآمل : احمد امیرسلیمانی

آگهی مزایده عمومی – (( نوبت اول ))
شهرداری آمل به استناد بند دوم مصوبه شماره  1819/51 مورخ  2/ 3/ 97 شورای اسلامی شهر در نظر دارد جایگاه سوخت CNG  شماره یک واقع در آمل- خیابان راه وترابری به شرکتهای واجد شرایط ودارای صلاحیت و مورد تایید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به شرح ذیل بصورت اجاره بها از طریق آگهی مزایده عمومی ( بصورت کتبی)  برای مدت یکسال واگذار نماید.
1-قیمت پایه کارشناسی اجاره به ازاء هر ماه 100/000/000 ریال – مبلغ تضمین شرکت درمزایده 60/000/000
2- نوع تضمین شرکت در مزایده: ضمانت نامه بانکی دروجه شهرداری آمل ویا وجه نقد بحساب سیبا 0220668982000 بنام شهرداری آمل.
3- مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 4روز- محل امورقراردادهای شهرداری آمل.
4- تاریخ مهلت ارسال اسناد مزایده به شهرداری آمل: 16 / 5 / 1397
5- تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات: ساعت  14مورخ: 17 / 5 / 1397
6- سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مزایده وعقد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد. ضمنا درصورت انصراف هریک از شرکت کنندگان سپرده آنها به ترتیب به استناد ماده  8 آیین نامه مالی شهرداری ها به نفع شهراری حفظ خواهد شد.
7- سایر جزیئات واطلاعات در اسناد مزایده قید شده است.
برای اطلاعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و سایت شهرداری WWW.amol.ir رجوع گردد.
نمابر 44259497-011
تلفن:44229007-011
                                                                                                      شهردارآمل : احمد امیرسلیمانی