آگهی مزایده عمومی جایگاه سوخت سی.ان.جی شماره یک

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1398/10/26
  • auction.senddate : 1398/11/19
  • auction.receivedate : 1398/11/26
  • فایل مرتبط با مزایده : دانلود