آگهی مزایده عمومی بهره برداری زباله خشک ایستگاه های سطح شهر، دپو موقت و عمارت مرکز دفن به صورت اجاره ای

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1400/01/15
  • auction.senddate : 1400/02/11
  • auction.receivedate : 1400/02/12
  • فایل مرتبط با مزایده : دانلود