آگهی مزایده عمومی 97/09/13

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1397/09/14
  • auction.senddate : 1397/10/04
  • auction.receivedate : 1397/10/05

شهرداری آمل به استناد بند 24 مصوبه شماره 1849/81مورخ 28/7/97شورای اسلامی شهر،در نظر دارد پارکینک عمومی واقع در بلوار امام خمینی(ره)،انتهای آفتاب یکم(کوچه حافظی سابق) را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به شرح ذیل بصورت اجاره بها از طریق آگهی مزایده عمومی(بصورت کتبی)  برای مدت یکسال واگذار نماید.

1-قیمت پایه کارشناسی اجاره به ازاء هر ماه 000/000/95ریال-مبلغ تضمین شرکت در مزایده 000/000/57ریال.

2-نوع تضمین شرکت در مزایده : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یاوجه نقد بحساب سیبا0220668982000 بنام شهرداری آمل.

3-مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 5روز-محل امور قرادادهای  شهرداری آمل.

4-تاریخ مهلت ارسال اسنادمزایده به شهرداری آمل  4/10/1397

5-تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات: ساعت  30/14 مورخ 5/10/1397

6-سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مزایده و عقد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد.ضمنا" در صورت انصراف هر یک از شرکت کنندگان سپرده آنان به ترتیب به استناد ماده 8 آیین نامه مالی شهرداری ها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

7- سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد مزایده قید شده است.

برای اطلاعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و سایت شهرداری WWW.amol.ir رجوع گردد.

نمابر 44259497-011

تلفن:44229001-011                                       

                                                                                                      شهردارآمل : احمد امیر سلیمانی