آگهی مزایده تابلوهای تبلیغاتی

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1401/06/23
  • auction.senddate : 1401/07/23
  • auction.receivedate : 1401/07/24