آگهی مزایده اجاره یک دستگاه اتوبوس بین شهری لرند ژانگ تانک

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1401/07/26
  • auction.senddate : 1401/08/21
  • auction.receivedate : 1401/08/22