آگهی تجدید مناقصه پروژه جمع آوری زباله و رفت و روب منطقه یک شهری

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1400/09/25
  • مهلت ارسال اسناد : 1400/10/26
  • مهلت دریافت اسناد : 1400/10/27