آگهی تجدید مناقصه پروژه اجرای سنگفرش ضلع شمالی تکیه مشایی

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1399/10/24
  • مهلت ارسال اسناد : 1399/11/18
  • مهلت دریافت اسناد : 1399/11/19
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود