آگهی تجدید مناقصه پروژه اجرای سقف سنتی بازار چهار سوق شهر آمل

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1399/11/16
  • مهلت ارسال اسناد : 1399/12/09
  • مهلت دریافت اسناد : 1399/12/10
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود