آگهی تجدید مناقصه پروژه اجرای رفیوژ وسط خیابان طالقانی شهر آمل

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1399/11/09
  • مهلت ارسال اسناد : 1399/12/03
  • مهلت دریافت اسناد : 1399/12/04
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود