آگهی تجدید مناقصه عمومی (97/10/03)اجرای فونداسیون و اسکلت فلزی و ...

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1397/10/02
  • مهلت ارسال اسناد : 1397/10/25
  • مهلت دریافت اسناد : 1397/10/26
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود