آگهی تجدید مناقصه عمومی (97/09/11)

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1397/09/11
  • مهلت ارسال اسناد : 1397/10/02
  • مهلت دریافت اسناد : 1397/10/03

منابع تامین اعتبار: اعتبارات داخلی شهرداری

موضوع مناقصه : پروژه اجرای مقاوم سازی پل معلق آمل – برآورد اولیه 41/288/045/000 ریال

-        مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 2/065/000/000 ریال

نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0220668982000 بنام شهرداری آمل – دارا بودن صلاحیت حداقل رتبه 2 راه و باند و 3 ابنیه از سازمان برنامه و بودجه برای شرکت ها با رعایت سقف ارجاع کار الزامی است .

ضمنا به پروژه فوق تعدیل تعلق نمی گیرد .

سایر جزئیات و و اطلاعات در اسناد مناقصه درج گردیده است .

مهلت و دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی نویت دوم بمدت 5 روز – محل امور قراردادهای شهرداری آمل

تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری آمل 1397/09/08

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : ساعت14/30 مورخ 1397/09/10

برای اطلاعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و سایت شهرداری www.amol.ir   رجوع گردد.

نمابر : 44259497-011

تلفن : 44229001 -011

 

شهردار آمل:

 

احمد امیر سلیمانی