آگهی تجدید مناقصه عمومی 5 پروژه اجرایی شهرداری آمل

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1399/11/20
  • مهلت ارسال اسناد : 1399/12/09
  • مهلت دریافت اسناد : 1399/12/10
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود