آگهی تجدید مناقصه عمومی 2 پروژه اجرایی شهرداری آمل

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1399/11/21
  • مهلت ارسال اسناد : 1399/12/18
  • مهلت دریافت اسناد : 1399/12/19
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود