آگهی تجدید مناقصه عمومی (( یک مرحله ای )) - نوبت اول

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1393/10/30
  • مهلت ارسال اسناد : 1393/11/19
  • مهلت دریافت اسناد : 1393/11/19

ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل

 دستگاه مناقصه گزار : شهرداری آمل

منابع تامین اعتبار : اعتبارات داخلی شهرداری

موضوع مناقصه : خرید مصالح ( سنگ رستیک 40×40 سانتی ) به مقدار 11/000 متر مربع ، جهت پیاده روهای سطح شهر آمل - برآورد اولیه 2/400/000/000 ریال - مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 120/000/000 ریال

نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 10 روز - محل امور قراردادهای شهرداری آمل

تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری آمل : 1393/11/19

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : ساعت 10 صبح مورخ 1393/11/20

                                                                                                                                                           احمد امیرسلیمانی - شهردار آمل