آگهی مناقصه عمومی پروژه اجرای جدول کانیو تربیت 20

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1400/06/24
  • مهلت ارسال اسناد : 1400/07/20
  • مهلت دریافت اسناد : 1400/07/21

آگهی مناقصه عمومی

دستگاه مناقصه گزار: شهرداری آمل

منابع تأمین اعتبار:  داخلی شهرداری 

موضوع مناقصه: پروژه اجرای جدول کانیو تربیت 20 –برآورد پروژه به مبلغ 4.568.336.402 ریال -مبلغ تضمین شرکت درمناقصه  450.000.000 ریال .

نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی دروجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب 0220668982000 نزد بانک ملی

سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 4روز- سامانه تدارکات الکترونیک دولت.شماره فراخوان 2000093132000010

تاریخ مهلت ارسال اسنادمناقصه به شهرداری آمل:  1400.07.20

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات: ساعت  14.30 مورخ  1400.07.21

برای اطلاعات بیشتر به سامانه ستاد و سایت شهرداری WWW.amol.org.ir رجوع گردد.