آگهی تجدید مناقصه عمومی تهیه پایه چراغ 9 متری دکوراتیو و چراغ 200 وات LED

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1400/05/21
  • مهلت ارسال اسناد : 1400/06/14
  • مهلت دریافت اسناد : 1400/06/15

آگهی تجدید مناقصه عمومی

دستگاه مناقصه گزار: شهرداری آمل

منابع تأمین اعتبار:  داخلی شهرداری 

موضوع مناقصه: تهیه پایه چراغ 9 متری دکوراتیو و چراغ 200 وات LED –برآورد پروژه به مبلغ 19.287.000.000ریال -مبلغ تضمین شرکت درمناقصه  1.900.000.000ریال.

نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی دروجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب 0220668982000 نزد بانک ملی

سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 4روز- سامانه تدارکات الکترونیک دولت.شماره فراخوان 2000093132000009

تاریخ مهلت ارسال اسنادمناقصه به شهرداری آمل:  1400.06.14

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات: ساعت  14.30 مورخ  1400.06.15

برای اطلاعات بیشتر به سامانه ستاد و سایت شهرداری WWW.amol.org.ir رجوع گردد.