آگهی تجدید مزایده فروش زمین مازاد (97/09/21 )

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1397/09/21
  • auction.senddate : 1397/10/17
  • auction.receivedate : 1397/10/18
  • فایل مرتبط با مزایده : دانلود