آگهی تجدید مزایده عمومی - پارکینگ عمومی زیر پل معلق

  • مزایده گذار : سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری
  • تاریخ ثبت مزایده : 1398/11/21
  • auction.senddate : 1398/11/21
  • auction.receivedate : 1398/11/22
  • فایل مرتبط با مزایده : دانلود